Z důvodu DOVOLENÉ NEPŘIJÍMÁME OBJEDNÁVKY OD 6.11. DO 13.11. 2023. Min. množství objednaných kusů je 6 lahví a dále vždy MNOŽSTVÍ DĚLITELNÉ 6.

Pravidla soutěže

Oficiální pravidla soutěže “Soutěž o 100% BIO HROZNOVÝ MOŠT - 5 litrů"

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže „Soutěž o 100% BIO HROZNOVÝ MOŠT - 5 litrů” (dále jen „soutěž“).

 

1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže

a. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost VERITAS spol. s r.o., se sídlem Vrchní 7, Bošovice 683 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, IČ: 25544799 (dále jen „vyhlašovatel“).

 

2. Místo konání a doba trvání soutěže

a. Soutěž probíhá na území České republiky.

 

b. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 16.01.2022 (od okamžiku vyhlášení soutěže na sociální síti Facebook profilu a Instagramu Vinařství Veritas - https://www.facebook.com/VinarstviVeritas) do 23.01.2022 do půlnoci. V pondělí 24.01.2022 vybereme výherce.

 

3. Podmínky účasti

a. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).

 

b. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti VERITAS spol. s r.o. a dalších společností podílejících se na zajištění soutěže a osoby k výše uvedeným osobám ve vztahu osoby blízké.

c. Podmínkou účasti v soutěži je napsat do komentáře vaše předsevzetí pro rok 2022 - čím originálnější  nebo vtipnější, tím lepší. Komentář s nejvíce "lajky" vyhrává!

d. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb, či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.

 

4. Průběh soutěže

a. Soutěž probíhá výhradně na Facebook a Instagramu profilu společnosti VERITAS spol. s r.o.

 

b. Výhercem se stane 1 soutěžící. Výherce vybere vedení firmy VERITAS spol. s r.o. (dále jen "odborná porota") Výherce bude kontaktován prostřednictvím zpráv v rámci sociální sítě Facebook a Instagram společnosti VERITAS spol. s r.o.

 

5. Výhry v soutěži

a. Soutěžící, kterého vybere odborná porota, vyhraje dárek od společnosti VERITAS spol. s r.o. Výherce bude označen v komentáři pod soutěžním příspěvkem a obeznámen do zpráv.

b. Výhru nelze převést na jinou osobu. 


c. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí. 


d. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli. 


e. Podmínkou soutěže je na výzvu vyhlašovatele zaslat zprávu na profil VERITAS spol. s r.o., kde bude výherce informován o výhře a dalším postupu předání výhry do 25.01.2022
.

f. Výherce, který si výhru nepřevezme nebo se nedostaví k převzetí výhry v době domluvené s vyhlašovatelem soutěže a nebo, který neprokáže splnění podmínek účasti v soutěži stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na výhru nárok. 


g. Vyhlašovatel neodpovídá za to, že si výherce nepřečte zprávu zaslanou vyhlašovatelem a nestihne reagovat ve stanoveném termínu v něm uvedeném. Vyhlašovatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce nepřečetl zprávu od vyhlašovatele nebo nekontaktoval vyhlašovatele, pokud tyto důvody nespočívají na straně vyhlašovatele. 


h. Vyhlašovatel se zavazuje ve vztahu k výherci uskutečnit jeden pokus o zaslání oznámení o výhře. Bude-li pokus neúspěšný a nebo výherce nebude ve lhůtě uvedené ve zprávě, kterou vyhlašovatel odeslal výherci jako oznámení o výhře, kontaktovat vyhlašovatele, je vyhlašovatel oprávněn rozhodnout o propadnutí výhry. 


 

6. Osobní údaje

a. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost VERITAS spol. s r.o., se sídlem Vrchní 7, Bošovice 683 54, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Brně, IČ: 25544799 (dále jen „vyhlašovatel“).

b. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby. 


c. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů. 


d. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 v případě podezření z porušení svých práv. 


e. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem hlavní výhry, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům. 


 

7. Pravidla fotografií

Ze soutěže jsou zásadně vyloučeny fotografie, které jsou dle výlučného rozhodnutí organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování fotografií neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s fotografiemi, které dle jeho rozhodnutí budou z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Totéž platí i o fotografiích technicky pro soutěž nepoužitelných.

 Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím vložené fotografie a že jím vložená fotografie neporušuje žádná práva třetích osob (zobrazených osob, spoluautorů či autorů děl na fotografii zachycených) ani jiné zákonné podmínky. Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci organizátorovi a pořadateli k tomu, že jím vložená fotografie včetně jména autora bude zveřejněna na internetu v souvislosti s touto soutěží. Účastník bere na vědomí, že jednou zveřejněná fotografie se může na Internetu šířit mimo vůli organizátora a za takové šíření již organizátor ani pořadatel neodpovídají. 

 

8. Závěrečná ustanovení

a. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.


b. Tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

c. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele. 


d. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže.

e. Předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže. 


f. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána. 


g. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporovaná nebo spravovaná společností Facebook, Inc nebo FacebookIreland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc nebo FacebookIreland Limited.

h. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě jakýchkoli nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na FB profilu https://www.facebook.com/VinarstviVeritas.

 

Zpět do obchodu